Vedtekter for Eikelund barnehage SA

Vedtekter for samvirkeforetaket Eikelund Barnehage SA

Navn og forretningssted               

Barnehagens navn er Eikelund barnehage SA og ligger i Holmestrand kommune. Barnehagen er et samvirkelag, som er organisert med vekslende kapital og medlemstall.

Formål

Samvirkelagets formål er å eie og drive barnehage i Holmestrand til beste for barnehagens medlemmer (medlemskap). Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning, da avkastningen blir stående i virksomheten.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lov og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Samvirkelaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld.

Årsmøte

Årsmøtet er samvirkelagets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra foreldregruppen, samt valgkomiteens forslag til styre- og vara medlemmer, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes for barnehagens medlemmer minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle foresatte/foreldre med barnehageplass har møterett til årsmøtet. Foreldre/foresatte kan være representert ved fullmakt.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets årsmelding.
 3. Godkjennelse av årsregnskap og disponering av årsoverskudd.
 4. Valg av styremedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt.
 5. Valg av revisor.
 6. Valg av valg komité, samt vedtagelse av arbeidsinstruks for valgkomiteen.
 7. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
 8. Eventuelt forslag om oppløsning.
 9. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.
 10. Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll

Foreldre/foresatte har i utgangspunktet en stemme på årsmøtet. Dersom familien har flere barn i barnehagen, vil antall stemmer bero på familiens omsetning med barnehagen. Dersom medlemmet disponerer delte/graderte barnehageplasser, vil medlemmet som til sammen har over 100 % og inntil 200 % barnehageplass, ha to stemmer, over 200 % og inntil 300 % ha 3 stemmer osv. Foreldre/foresatte som skylder mer enn 2 måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Vedtektsendringer som innebærer

 1. vesentlige endringer av samvirkelagets formålsbestemmelse
 2. mer tyngende heftelsesregler for foreldre/foresatte
 3. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 4. avgrensninger i retten til å tre ut krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmakts stemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tidel av foreldre/foresatte krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

Styret

Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av minst 3 personer og maks 8 personer som velges på årsmøtet. En av styrerepresentantene kan være en ansatt i barnehagen og velges særskilt blant de ansatte. Ansattrepresentanten stiller på lik linje med eierrepresentantene og har de samme rettigheter og plikter. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges inntil to vararepresentanter til styret, som har møteplikt på lik linje som andre styremedlemmer.

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det.

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

Styrets arbeidsoppgaver:

 • Styret skal sørge for at samvirkelagets formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder.
 • Samvirkelaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av barnehagens medlemmer.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.

Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer, og velges for 1 år av årsmøte.

Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen til årsmøtet, se punkt 5. Komiteen skal også avgi innstillingen direkte overfor årsmøtet.

I valgkomiteen skal ikke styrets medlemmer og varamedlemmer være med.

Komiteen velger selv sin leder blant sine medlemmer. Komiteens innstilling skal omfatte forslag til valg av styremedlemmer, samt vararepresentanter. Årsmøtet kan vedta en instruks om arbeidsformen til valgkomiteen.

Daglig leder

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkelagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkelagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at samvirkelagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

Daglig leder og personalet er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter forhold som er av privat karakter om barn, hjem, andre ansatte eller forhold som vedrører driften.

Daglig leder alene er tildelt prokura.

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
 2. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
 3. Samarbeidsutvalget skal ha 7 medlemmer, med en foreldrerepresentant fra hver avdeling, en ansatt fra hver avdeling i tillegg til daglig leder.
 4. Samvirkelaget avgjør selv om det vil delta med foreldre/foresatte i utvalget og eventuelt hvem. Barnehagen kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
 5. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 6. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget (årshjul), og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende samvirkelaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
 2. Foreldrerådet velger 3 foreldrerepresentanter, en fra hver avdeling til Samarbeidsutvalget. Representantene velges på det første foreldremøtet på høsten.
 3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
 4. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
 5. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.
 6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

Bruk av årsoverskuddet

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i samvirkelaget.

Oppløsning og avvikling

Oppløsning av samvirkelaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal samvirkelagets formue – etter gjeldsavleggelse – tilfalle samvirkeformål eller allmennyttige formål.

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.

  

Vedtekter for Eikelund Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

Eierforhold

Eikelund Barnehage er et samvirkeforetak.

Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen i samarbeid med Holmestrand kommune gjennom Samordnet opptak.

Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er Holmestrand Kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen, dersom bo kommune refunderer tilskudd. Eikelund barnehage prioriterer ved hovedopptak barn som det søkes full plass for.

Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år. Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.

Hvis barnet flytter ut av kommunen, må barnehagen forbeholde seg retten til å vurdere hvorvidt plassen kan beholdes eller ikke, avhengig av søkermasse ved hovedopptak og refusjon for tilskudd fra bo kommunen. Dette gjelder også dersom det blir behov for spesialpedagogisk hjelp.

(jf. Rundskriv Udir-6-2013: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 11)

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

 1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.
 3. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 4. Barn for øvrig i henhold til Samordnet opptak

Styret kan endre denne bestemmelsen.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad på internett i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess. Foreldre som ønsker plass til sitt barn i barnehagen må søke om dette på internett til Holmestrand Kommune innen 1.mars. De som ønsker overflytting til annen barnehage eller endring i type plass må søke om dette inne 15.februar.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. 

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

Fastsettelse av foreldrebetalingen

Betalingssatsene fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Eikelund barnehage følger statens takster for maksimalpris. Det betales for 11 måneder i året. Endringer utover dette skal tas opp på årsmøte.

Ved fravær grunnet sykdom må avgiften betales. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. hver måned. Det betales fram til 1. juli det årete barnet begynner på skolen.

Utleie av plasser

Utleie av plasser kan kun forekomme for et begrenset tidsrom dersom særlige tungtveiende grunner skulle tilsi at dette er rimelig. Særlig tungtveiende grunner kan f.eks. være at barnets forsørger mister sin økonomiske forsørgelsesevne.

Utleie avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for inntil 12.måneder av gangen. Utleieplassen kan tilbys det barn som har best prioritet etter reglene om opptak.

Tilbud

Eikelund barnehage prioriterer 100 % barnehageplass

Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan medlemskapet kreves innløst med øyeblikkelig virkning. 

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

 • Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale.  Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger
 • Tilbudet om barnehageplass løper fra barnet får tilbud om plass og frem til skolepliktig alder, med unntak av misligholdstilfeller.
 • Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning.
 • Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Styret i barnehagen kan kreve ekstra betaling for levering/henting av barn utenfor oppholds-/åpningstidene. For tiden utgjør dette kr 300,- pr. påbegynt ½ time.

Årlig vedlikehold

Alle barnehagens medlemmer innkalles til årlig vedlikehold av barnehagen 2 ganger à 2 timer i løpet av barnehageåret. 

Har man ikke mulighet til å stille til egeninnsats blir man fakturert pålydende 400 kr pr gang. Satsen blir indeksregulert.

Man kan få andre oppdrag fra barnehagen hvis man er forhindret fra å møte på oppsatt tidspunkt, dersom barnehagen har oppgaver som kan gjøres til andre tider. Penger innbetalt for manglende egeninnsats kan brukes til å kjøpe tjenester til vedlikehold av barnehagen.

Mat

Kostpenger betales per medlemskap, og beløper seg for tiden til kr. 300,- for full plass. Kostpengene dekker alle måltider innenfor barnehagens åpningstid. Maten lages i tråd med de gjeldende bestemmelser for mat i barnehager

Helsemessige forhold/fravær

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig.

Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen. Er barnets allmenntilstand god, kan barnet være i barnehagen

Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Julaften, romjulen, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagen stengt. I tillegg stenger barnehagen i uke 29 og 30.  Alle barn i barnehagen skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Det kreves at minst 3 uker må være sammenhengende innenfor skolens sommerferie. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august.

Foreldrene skal senest 30. april gi melding om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

I juli (sommerferiemåned), og ved påske, forutsettes det at 5 eller flere barn er påmeldt per uke for at barnehagen skal holdes åpen. Ved 10 eller færre påmeldte kan barnehagen redusere åpningstiden, dette for en økonomisk forsvarlig drift. Foreldre/foresatte som ikke får innvilget sitt ferieønske fordi for få barn ble påmeldt skal få tilbud om å revurdere sitt ferieønske.

Daglig leder skal innen 5 virkedager etter 30.april melde fra til foreldre/foresatte som ikke får ønsket ferie.

Disse må innen 3 virkedager melde nye ønsker til daglig leder. Foreldre som ikke gir melding om barnets ferie innen 30.april får automatisk ferie 4 uker i juli.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

Ansvar

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Eierstyret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Samvirket/personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

HMS

Barnehagen skal foreta intern kontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren PBL HMS og permen for dokumentasjon av barnehagens interne kontroll system. Daglig leder har ansvar for å holde dette kontinuerlig oppdatert.  Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen.

Styret kan endre denne bestemmelsen.