Redusert foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. For mer informasjon, klikk deg inn på linken.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2 til 5-åringer

Har husholdningen en samlet kapital- og personinntekt på under kr. 545 500 per 1. august har du rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Gratis kjernetid på 20 timer per uke gis for 2 til 5 åringer som bor i husholdninger med inntekt under kr. 545 500. Begge ordningen må søkes på før 3. juni.

Redusert foreldrebetaling

§ 3 Redusert foreldrebetaling: Moderasjonsordninger jamfør "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager"

Foreldrebetalingen skal for første barn maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling. Med statens maksimalpris vil husholdninger pr.01.08.19 med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 545.500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. 

Hvis du bor i annen kommune og har barnehageplass i Holmestrand, skal søknad sendes den kommunen der du og barnet er registret bosatt i folkeregisteret.

Ordningen gjelder både kommunale og ikke- kommunale barnehager. Det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) gis for 2 til 5 åringer som bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Pr. 01.08.19 er inntektsgrensen kr. 545 500. Det må søkes om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid. Søknaden skal inneholde  siste års selvangivelse og skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhånds utfylt i selvangivelsen.

Søknadsfrist 3. juni

Søknadsskjema ligger nederst på siden eller fås i barnehagene. Fra barnehageåret 2019 / 2020 er søknadsfristen for begge ordningene 3. juni 2019. Ta kontakt med Holmestrand kommune dersom du ønsker mer informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2 til 5 åringene. Les mer på www.udir.no/barnehage 

Kommunen vil også kunne behandle søknader når barn begynner midt i året og dersom husholdningen økonomi blir vesentlig endret i løpet av et barnehageår.