Serviceerklæring for barnehagene i Holmestrand

Formål med serviceerklæringen er å beskrive det private og kommunale barnehagetilbudet og medvirke til at innhold og organisering så langt det er mulig samsvarer med brukernes behov. For mer informasjon, se vedlagt link.

Hva kan du forvente når du søker en barnehageplass?

 • Tilgang til informasjon om opptaksregler og saksbehandling ved opptak

 • Informasjon om kommunale og private barnehager, barnehagenes beliggenhet, åpningstid, alderssammensetning, satsningsområder, vedtekter og betalingsreglement

 • Barnehagene i Holmestrand drives etter barnehageloven m/ forskrifter, herunder Rammeplan for barnehager.
  Barnehageloven
  Rammeplan

 Hva kan du forvente når ditt barn har fått barnehageplass?

 • Et pedagogisk tilrettelagt tilbud tilpasset alder og modning

 • Trygghet og forutsigbarhet

 • At ditt barn blir sett og hørt

 • Et sikkert og stimulerende lekemiljø inne og ute

 • Et kompetent personale

 • Fleksible og imøtekommende personale som møter barn og foreldre med respekt

 • God informasjon og planverk som beskriver barnehagens innhold og organisering
  ut fra barnehageloven.

 • Et personale som har taushetsplikt og godkjent politiattest

 • Det kan i samarbeid med dere foreldre formidles kontakt til Pedagogisk – psykologisk tjeneste, helsestasjon, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten for barn og unge eller andre aktuelle hjelpeinstanser.
   

Hva kan ditt barn forvente når det er i barnehagen?

 • At barnehagen er et trivelig sted å være

 • Voksne som har mye omsorg å gi til hvert enkelt barn

 • Mye tid til å leke og lære inne og ute

 • Noen å leke med

 • Øvelse i å omgås andre på en god måte

 • Få være med å medvirke i sin egen hverdag

 • En hverdag med glede og humor

 • Uteliv og turer i nærmiljøet 

Barnehagen forventer av deg som forelder at du:

 • Bidrar til enn god dialog med personalet i barnehagen, der vi møter hverandre med respekt og likeverd

 • Gjør deg kjent med og respekterer barnehagens vedtekter og øvrige regelverk

 • Gjør deg kjent med barnehagens innhold og organisering gjennom tilgjengelige planer og annen informasjon

 • Deltar på foreldresamtaler, foreldremøter og andre foreldrearrangementer.

 • Gir tilbakemeldinger på hvordan du opplever barnehagen,
  både det du er fornøyd med og ting du vil forbedre.

https://www.holmestrand.kommune.no/arkiv/tjenester-barnehage/serviceerklaring-for-barnehagene-i-holmestrand.46188.aspx